Back to news

UPDATE INZAKE HET FONDS ‘GLOBAL QUALITY SELECTION FUND/GO GLOBAL OPPORTUNITY’ (HET “FONDS”)

Hansard heeft correspondentie geleverd op 25 Mei 2017, aan alle polis houders, die een update verstrekt met de huidige stand van de fondsen. De correspondentie die geleverd is, is als volgt

Update inzake het fonds ‘Global Quality Selection Fund/Go Global Opportunity’ (het “Fonds”)

Dit schrijven betreft het bovengenoemde Fonds dat aan uw polis is gekoppeld. We schreven u in onze vorige update dat we van Emerging Asset Management, de verantwoordelijke beheerders van het Fonds, de mededeling hadden ontvangen dat de handel in aandelen van het Fonds op 4 april 2016 werd opgeschort.

Sinds deze laatste update is er met betrekking tot de opschorting van het Fonds geen verandering geweest en hebben er geen uitkeringen plaatsgevonden. We hebben Novium AG, de investerings¬adviseur van het Fonds, regelmatig om informatie verzocht inzake de vooruitgang van het herstellen van de liquiditeit van het Fonds, om de normale handel te kunnen hervatten en de nog uitstaande instructies te kunnen uitvoeren.

Novium AG heeft ons meegedeeld dat de handel in het Fonds opgeschort blijft en dat de activa van het onderligende fonds (waarin de middelen van het fonds zijn geïnvesteerd), tot de soorten activa behoren waarvan de verkoop langer duurt, zoals deelnames aan ondernemingen en vastgoed.

Novium AG heeft bevestigd dat, indien en in de mate waarin liquiditeit wordt hersteld, door of namens polishouders uitgevaardigde instructies in chronologische volgorde zullen worden uitgevoerd, d.w.z. de oudste instructies zullen het eerst worden uitgevoerd.

Wat het Fonds betreft, heeft Novium AG ons meegedeeld dat een onderneming die toebehoort aan een van de onderliggende fondsen, inmiddels op een beursnotering. Als gevolg van deze beursnotering zijn er onderhandelingen gaande om de belangen die het Fonds in deze onderneming heeft te verkopen om voor enige liquiditeit van het Fonds te zorgen. Naar inschatting van Novium AG zal dit binnen de komende maanden plaatsvinden.

Zodra er informatie beschikbaar is, zullen we u schriftelijk op de hoogte houden met betrekking tot relevante ontwikkelingen rond dit Fonds. Op onze website (www.hansard.com/news/fonds-news) vindt u korte updates in het Engels en Nederlands met betrekking tot de status van het Fonds en kunt u zich aanmelden voor updates in de vorm van e-mailberichten.

Back to news

Latest Articles

h

UPDATE CONCERNING THE GO GLOBAL OPPORTUNITY FUND / GLOBAL QUALITY SELECTION FUND (THE “FUNDS”)

Further to our Notice of 25 May 2017, we have nothing substantive to update at this time, however...

Read More
h

UPDATE INZAKE HET FONDS GO GLOBAL OPPORTUNITY FUND / GLOBAL QUALITY SELECTION FUND (HET “FONDS”)

Als vervolg op onze Kennisgeving van 25 mei 2017 hebben wij op dit moment geen wezenlijk nieuwe informatie...

Read More
h

AGGIORNAMENTO RIGUARDANTE GO GLOBAL OPPORTUNITY FUND / GLOBAL QUALITY SELECTION FUND (I “FONDI”)

Facendo seguito alla nostra comunicazione del 25 maggio 2017, al momento non abbiamo aggiornamenti significativi da comunicare, tuttavia...

Read More